ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာ နည္းပညာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ဝတၳဳ၊ အြန္လိုင္းစာအုပ္မ်ားအားမွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, April 30, 2016

ဥပေဒ စာအုပ္မ်ား ၅၄ အုပ္
‎ဥပေဒ စာအုပ္ ေတြဟာ‬ အျပင္မွာ ဝယ္ရတာ ခက္သလို ေစ်းလည္း ႀကီးပါတယ္။

အခုအားလံုးကို Free ရမွာပါ Lawyer ေတြေရာ Law major ယူထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ဥပေဒ စာအုပ္ေတြကို တစ္စု တစ္စည္းထဲ တင္ေပး ထားပါတယ္။

၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ
၂။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ
၃။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
၄။ ကုိးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ
၅။ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
၆။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ(မူၾကမ္း)
၇။ သစ္ေတာ ဥပေဒ Forest Law ႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား
၈။ တရားခြင္မွ တိုက္ပြဲမ်ား (လက္ေဗြရွင္ဘယ္သူလဲ) – ေမာင္ကိုနီ
၉။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္ သက္ေသခံဥပေဒ
၁၀။ တရားစြဲဆိုရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ဦးေက်ာ္ေဇယ်)
၁၁။ ကိုယ္ႏွင့္ ပစၥည္းကို ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ (ဦးေက်ာ္ေဇယ်)
၁၂။ ရဲလက္စြဲ (ပထမတြဲ )
၁၃။ ရဲလက္စြဲ ( ဒုတိယတြဲ)
၁၄။ ျပစ္မွုဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ
၁၅။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ၂၀၁၀
၁၆။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်  အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါး ဥပေဒစာအုပ္
၁၇။ အမႈအခင္းေရွ့ေန ႏွင့္တရားခြင္ဟာသမ်ား
၁၈။ ေသသြားသည့္တိုင္ (ဦးေက်ာ္ေဇယ်)
၁၉။ အစုစပ္လုပ္ငန္းအက္ဥပေဒ (ဦးေက်ာ္ေဇယ်)
၂၀။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာျခင္း
၂၁။ ျဖစ္ရပ္စံုလင္ တရားခြင္ – ျမတ္မ်ိဳးလတ္ (တရားေရး)
၂၂။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (The Child Law)
၂၃။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈ သိေကာင္းစရာမ်ား
၂၄။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမွုေျဖ႐ွင္းေရးဥပေဒ
၂၅။ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ
၂၆။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၂၇။ အျမတ္ခြန္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ
၂၈။ ႐ံုးခြန္အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၂၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၃၀။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ
၃၁။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
၃၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပ ြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၃၃။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ
၃၄။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၃၅။ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒ
၃၆။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၃၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၃၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ
၃၉။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ
၄၀။ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ
၄၁။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာ(ႏွင္ထုတ္ျခင္း)အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၄၂။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ
၄၃။ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ
၄၄။ အေရးႀကီး ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒ
၄၅။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ
၄၆။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ
၄၇။ လယ္ယာေျမဥပေဒ
၄၈။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒ
၄၉။ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ
၅၀။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈဥပေဒ
၅၁။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒ
၅၂။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ
၅၃။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒ
၅၄။ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ

Originally published at - https://www.facebook.com/hashtag 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

13 comments:

 1. link ေတြေသေနပါတယ္ ျပန္တင္ေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါရေစ if link မေသခဲ့ရင္ download ျပေပးပါ

  ReplyDelete
 2. လင့္ေတြက မေသပါဘူး ကြန္နက္႐ွင္ေၾကာင့္ ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္က ျပသနာပါ။ တစ္ခုျခင္း အခ်ိန္ျခားၿပီး
  ေဒါင္းၾကည့္ပါ။

  ReplyDelete
 3. ၿမိဳ့ၿပ၀န္ထမ္းအက္ ‎ဥပေဒ စာအုပ္ေလးလိုခ်င္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. ေတြ႔ရင္တင္ေပးပါမယ္

  ReplyDelete
 5. ဥပေဒ အရတိုင္ခ်င္ရင္မည္သို႔ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုတာကိုသိခ်င္ပါတယ္ 09402762851

  ReplyDelete
 6. ရံုး၀န္ထမ္းဆိုင္ရာဥပေဒစာအုပ္မ်ားရယူလိုပါသည္။ လမ္းညႊန္ေပးပါရန္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ဒီလင့္မွာ ရွာၾကည့္လိုက္ပါ။
   https://www.facebook.com/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-532587203419984/photos/?tab=album&album_id=560915603920477

   Delete
 7. လင့္ခ္ေတြ ေသေနပါတယ္ အကို
  down လို႔မရဘူး

  ReplyDelete
 8. ၁ ကေန ၂၂ ထိက Bluehost link ကိုတန္းေရာက္သြားတယ္ ဘာျဖစ္လို႕လည္းမသိဘူး ေဒါင္းလို႕မရျဖစ္ေနပါတယ္.... က်န္တာေတြကေတာ့ရပါတယ္ ေက်းဇူူးပါ

  ReplyDelete
 9. ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ဆရာတုိ႕။

  ReplyDelete
 10. ပင္စင္ဥပေဒစာအုပ္မ်ား ရႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ။

  ReplyDelete
 11. လက္နက္မ်ားဥပေဒ (ျမန္မာလိုစာအုပ္ေလးမ်ားရခ်င္ပါတယ္ရွင္)

  ReplyDelete